จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

ปีพ.ศ. 2531 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม เริ่มจากการเป็นแหล่งผลิตไข่ไหมจำหน่ายให้สมาชิกเกษตรกรเพื่อรับซื้อรังสดในการผลิตเส้นไหม และเป็นพื้นที่ปลูกหม่อนอันเป็นอาหารหลักของหนอนไหม บนพื้นที่ 600 ไร่ ในตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และในปีพ.ศ. 2544 ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปีละครั้งช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ต่อมาในปีพ.ศ. 2550 จิม ทอมป์สันได้ริเริ่มนำบ้านอีสาน อันเป็นสถาปัตยกรรมไทยอีสานที่เป็นเอกลักษณ์มารวบรวมไว้บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ อาทิ บ้านโคราช บ้านภูไท และเรือนเหย้า ใน “หมู่บ้านอีสาน” มีการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น อาหารการกิน และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวอีสานอันเรียบง่ายและพอเพียง และในปี พ.ศ. 2551 ได้เพิ่ม “หมู่บ้านโคราช” ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการสะท้อนสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของภาคอีสานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปี พ.ศ. 2552 ริเริ่มโครงการ อาร์ต ออน ฟาร์ม อันเป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่างหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน และจิม ทอมป์ […]