ทุ่งดอกกระเจียว

ทุ่งดอกกระเจียว เกิดจากดอกกระเจียวป่าที่ขึ้นอย่างหนาแน่น บานเป็นสีชมพูอมม่วง ตัดกับสีเขียวของลำต้นก้านใบและยอดหญ้าทีขึ้นมาแซม กลายเป็นทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามไปทั่วผืนป่าในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม ของทุกปี พบมากที่สุดบริเวณเทือกเขาพังเหย กระเจียวแถบเทือกเขาพังเหย จังหวัดชัยภูมิ นี้มีชื่อแท้จริงว่าบัวสวรรค์ (Curcuma alismatifolia) เป็นคนละพันธุ์กับกระเจียวชนิดอื่น แต่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกัน พบมากที่สุดในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ และอีกที่ คือ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ พบว่ามีทุ่งกระเจียว สวยไม่แพ้กันซ่อนอยู่ สีสดงดงามและดอกใหญ่กว่า โดยเฉพาะวันที่สายหมอกปกคลุมให้ภาพสวยงามน่าอัศจรรย์ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียวในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม มี 3 ทุ่งด้วยกัน โดยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฏาคม ดอกกระเจียวจะบานเต็มทุ่ง สามารถเดินชมดอกกระเจียวที่แข่งกันชูช่ออย่างงดงามตลอดระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และหากมาชมในช่วงเช้า ก็อาจได้พบกับสายหมอกที่พัดความเย็นมา เพิ่มบรรยากาศในการชมธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดทำทางเดินยกระดับ ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเหยียบบนพื้นดินโดยตรง ด้วยเกรงว่าจะรบกวนธรรมชาติ แต่ในบริเวณทุ่งดอกกระเจียวทุ่งที่ 1 ได้จัดบริเวณให้ถ่ายรูปที่ระลึก ซึ่งเป็นบริเวณเดียวที่อนุญาตให้ลงไปในทุ่งกระเจียวได้ แต่เป็นเพียงพื้นที่เล็กๆ เท่านั้น อุทยานแห่งชาติไทรทอง ส่วนทุ่งดอกกระเจียวในอุทยานแห่งชาติิไทรทอง จะออกดอกสวยงามเต็มทุ่งในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกลางเดือนสิงหาคม มีทั้งดอกสีชมพูและดอกสีขาว อยู่บริเวณสันเขาพังเหยด้านทิศตะวันตก มีทั้งหมด […]

ทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว

ทุ่งกะมัง เป็นทุ่งที่เกิดจากการทำลายป่าของชาวบ้าน ที่ขึ้นไปบุกรุกป่าธรรมชาติเพื่อปลูกพืชและตั้งหลักแหล่ง จนผืนป่าถูกทำลาย สัตว์ป่าถูกล่า โดยเฉพาะกระซู่ ที่เป็นสัตว์ป่าสงวนที่หายากมาก ได้ถูกล่าไปแล้วถึง 3 ตัว ในบริเวณทุ่งกะมัง เกิดเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อปีพ.ศ. 2513 นำไปสู่การประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ในปีพ.ศ. 2515 พร้อมทั้งอพยพราษฎรออกจากเขตพื้นที่ไป สิ่งที่หลงเหลือคือทุ่งกว้างไม่เหลือเค้าสภาพของป่าทึบให้เห็นอีกต่อไป ความที่เป็นทุ่งโล่งมีภูเขาล้อมรอบมองดูเหมือนชามหรือกาละมัง จึงถูกขนานนามว่า “ทุ่งกะมัง” เมื่อปี พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2535 โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ทุ่งกะมัง จังหวัดชัยภูมิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ปล่อยสัตว์ป่าคืนถิ่นในบริเวณนี้ เช่น เก้ง กวาง กระจง และนกต่างๆ มีการจัดทำดินโป่งในบริเวณทุ่งกะมังเพื่อให้สัตว์มากินดินโป่ง และเผาแปลงทุ่งหญ้าเพื่อให้เกิดหญ้าระบัด*เป็นอาหารของเก้ง กวางในช่วงฤดูแล้ง บนยอดเนินเหนือบริเวณทุ่งกะมัง มีพระตำหนักที่ประทับอยู่เหนืออ่างน้ำ (*ในสภาพพื้นที่ป่าทุ่งหญ้าโดยทั่วไป หากต้นหญ้าที่มีอยู่แก่และต้นสูง สัตว์กินพืชทั้งหลาย เช่น เก้ง กวาง จะไม่ค่อยกิน เนื่องจากลำต้นจะแข็ง มีไฟเบอร์มาก และมีคุณค่าทางอาหารน้อย การจัดการทุ่งหญ้าโดยใช้วิธีการชิงเผาเพื่อให้หญ้าระบัดเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการทุ่งหญ้าเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า เมื่อหญ้าอ่อนระบัดจะมีสัตว์กินพืชเข้ามาใช้พื้นที่เป็นจำนวนมาก […]

อุทยานแห่งชาติไทรทอง

เนื่องจากบริเวณที่ดินป่าเทือกเขาพังเหย และป่านายางกลัก จังหวัดชัยภูมิ ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขาที่สวยงามยิ่ง เช่น น้ำตกไทรทอง ทุ่งบัวสวรรค์ ฯลฯ สมควรกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเทือกเขาพังเหย และป่านายางกลัก ในท้องที่ตำบลท่าใหญ่ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง ตำบลบ้านเจียง ตำบลเจาทอง ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวแดง ตำบลห้วยแย้ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว และตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2535 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 77 ของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ในท้องที่อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ […]